İMAR

Ceyhan Belediyesi

İMAR DURUMU TANIM


İMAR DURUMU BÜROSU
İmar durumu bürosu şahıslar, kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler tarafından yapılan başvurular
üzerine ücret karşılığında veya yasanın öngördüğü kurumlara ücretsiz olarak, ilgili yasa ve
yönetmelikler çerçevesinde imar durumu bilgisi vermekte, tabii zemin etüdü ve imar durumu (çap)
belgesi üretmektedir.
İmar durumu nedir?
İmar parselinin sınırları, boyutları, imar planında kullanım tarzı, yapının yapılaşma koşulları, kadastral
durumu, yoğunluk ve düzeni ile yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgilerin bütünüdür.
İmar durumu (Çap) belgesi nedir?
İlçe sınırları içinde imar planı uygulaması bitmiş tüm ada/parsellerin yapılaşma şartlarını; yapı nizamı,
kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri ve inşaat emsallerini
gösteren onaylı uygulama imar planındaki yapılaşma koşullarına uygun olarak belediye meclisince
belirlenen ücreti karşılığında hazırlanan bir belgedir.
İmar durumu belgesinde; arsa üzerinde ne tür yapılaşma olabileceği (konut, ticaret, sağlık, okul, vb.),
arsanın net alanı üzerinden ne kadar inşaata izin verileceği (emsal veya kullanım alanı kat sayısı
(K.A.K.S)), yapılacak yapıların arsanın en fazla ne kadarlık bölümüne oturabileceği (taban alanı kat
sayısı (T.A.K.S)), yapıların en fazla ne kadar yükselebileceği (hmax), eğer varsa kamuya yapılması
gereken terkler, tevhid veya ifraz şartları ile beraber bölgeye ait plan notları yer almaktadır. Plan
notları ise ilgili yönetmelikte belirtilen yapılaşma şartlarına paralel veya bölgenin ihtiyaçları göz önüne
alınarak ve büyükşehir ve yerel belediye meclislerince imar planları ile birlikte onaylanmaktadır.
Tabii zemin etüdü nedir?
Parsel maliklerinin tabii zeminden kotlandırma ile ilgili talepleri üzerine, arazinin yola göre çok
yüksekte olması durumunda, yol kotu bürosunun hazırladığı plankote ve ilgili İmar Mevzuatı
doğrultusunda incelenerek parsel ya da parseller bazında tabii zemin etüdü hazırlanır. Parsellerin yeni
±0.00 kotları belirlenerek onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulur. Uygun görülmesi halinde
Belediye Encümenince veya Belediye Meclisince onaylanır ve yürürlüğe girer.
İMAR DURUMU BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
Başvuru Dilekçesi
• Aplikasyon Krokisi
• Lihkab Bürolarından temin edilecektir. Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları İletişim
Bilgileri için tıklayınız:
http://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/lihkab_iletisim_bilgileri.pdf
• Tapu Fotokopisi veya Tapu Tescil Belgesi
Ceyhan Tapu Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
• İmar Durumu Hizmet Bedeli Ücret Dekontu
İmar Durumu Bürosundan alınacak ücret bilgisine göre vezneye yapılacak ödeme karşılığında
temin edilecektir.
• Vekâletname*
Malik tarafından yapılmayan başvurular için gereklidir.
• İmza Sirküsü*
Şirket adına yapılan başvurular için gereklidir.
• Yola terk belgesi*
Parselde yola terk yapılmış olması durumunda Tapu Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
* Gerekli durumda ibraz edilecek belgelerdir.
Not
• Riskli yapı imar durumu belgesi başvuruları ücretten muaftır.
• Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınacak belge ve şerhli tapu ile başvurulması
zorunludur.
• Eksik belge olması durumunda işlem yapılmayacaktır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                             CEYHAN

Tarih: ……../……../……..
……………… mahallesinde yer alan, imarın ………… ada ……. Parseline ait imar durumu
belgesinin tarafıma verilmesini arz ederim.

İmar Durum belgesini,
→Tadilat   →  Yeni     →Proje
→Diğer ………..…………………………………… için istiyorum.

 

AD SOYAD
İMZA
Adres: ………………………………………………..
………………………………………………..

EKLER:_____________________________________

Tapu Tescil Belgesi
Vekâletname
Aplikasyon Krokisi
Ücret Dekontu

MİMARİ PROJEDE İSTENENLER

MİMARİ PROJE ONAYINDA İSTENEN EVRAK NEDİR?
 İmar durumu (1 yıl süreli)
 Yol kotu tutanağı
 Aplikasyon
 Bağımsız bölüm listesi (Noter onaylı)
 Tapu tescil belgesi (1 ay süreli)
 Vekâletnameler (Noter onaylı)
 Jeolojik etüt raporu (Gerekirse)
 Yangın tahliye algılama projeleri-3TK (Gerekirse)
 Mimari proje-5TK
 Yapı denetim sözleşmesi ve kurucu belgesi
TADİLAT PROJE ONAYINDA İSTENEN EVRAK NEDİR?
 İmar durumu (1 yıl süreli)
 Tapu Tescil Belgesi (1 ay süreli)
 Vekâletnameler (Noter onaylı)
 Tadilat projeleri 5TK
 Proje müellif muvafakati
 Bağımsız bölüm listesi (Gerekirse)
 Yangın tahliye algılama projeleri 3TK (Gerekirse)
ONAYLI PROJE ÜZERİNE İŞLENEN TASHİHAT İŞLEMLERİNDE İSTENEN EVRAK NEDİR?
 Tapu Tescil Belgesi (1 ay süreli)
 Vekâletnameler (Noter onaylı)
 Proje müellifi muvafakati (Gerekirse)
 Talep edilen değişikliği gösteren kroki

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ TANZİMİNDE ARANACAK HUSUSLAR

İLGİLİ KURUM
1 Yapı Kullanma İzin Dilekçesi (İSKAN BAŞVURUSU) İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
3 Yapı Ruhsatının Yenilenmesi YAPI RUHSAT SÜRESİ DOLAN BİNALAR İÇİN; YAPI RUHSATI SÜRESİ RUHSAT TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YIL GEÇERLİDİR.
4 Kanal Ruhsatı ve Vizesi ASKİ GN. MD.
5 Toprak Vizesi İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. YAPI DENETİM BİRİMİ
6 Temel Vizesi İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. YOL KOTU BİRİMİ
7 Isı Yalıtım Vizesi İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. STATİK VE TESİSAT BİRİMİ
8 Vergi İlişik Kesme Belgesi VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ
10 İşgaliye Yazısı MALİ HİZMETLER MD.
11 Çevre Tanzim Yazısı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. YAPI KULLANMA İZİN BİRİMİ (İSKAN)
12 Doğal Gaz Sorgulaması BAŞKENT GAZ A.Ş. İnternet sitesi
13 Asansör Tescil Belgesi / Asansör Yıllık Kontrol Raporu İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. STATİK VE TESİSAT BİRİMİ-A TİPİ MUAYENE KURULUŞU
14 Binanın Fotoğrafları 13×18 cm. EBADINDA 2 ÖN 2 ARKA CEPHE FOTOĞRAFI
15 S.G.K. Prim Borcu Yazısı SGK’NIN İLGİLİ KURUMUNDAN 
16 Röleveli Aplikasyon Krokisi ve Yazısı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. YOL KOTU BİRİMİ
17 Emlak Vergisi Bulınmadığına Dair Yazı MALİ HİZMETLER MD.
18 Telekom Ankastre Uygunluk Yazısı (01.09.1998’den sonra proje onayı olanlar) TELEKOM (01.09.1998 TARİHİNDEN SONRA PROJE ONAYI OLANLAR)
19 Sığınak Uygunluk Raporu (01.01.2000’den sonra proje onayı olanlar) YAPI DENETİM FİRMASI VE KAYMAKAMLIK (01.01.2000 TARİHİNDEN SONRA PROJE ONAYI OLANLAR) 
20 Yapı Denetim İş Bitim Raporu YAPI DENETİM FİRMASI 
21 Yangın Vizesi Yazısı (01.01.2003’den sonra proje onayı olanlar) YAPI DENETİM FİRMASI   (01.01.2003 TARİHİNDEN SONRA PROJE ONAYI OLANLAR) 
22 Nunarataj Biriminden Adres Bildiren Yazı BÜYÜKŞEHİR BLD. NUMARATAJ BİRİMİ
23 İlgili Belediyeden Altyapı Katılım Bedellerinin Ödendiğine Dair Yazı İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR BLD. İLGİLİ BİRİMİ
24 %95 Yapı Denetim Hakedişinin Yapılması İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. YAPI DENETİM BİRİMİ
25 Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YBİF) YAPI DENETİM FİRMASI 
26 İş Bitirme Tutanağı YAPI DENETİM FİRMASI 
27 Enerji Kimlik Belgesi (Ruhsat tar.01.01.2001’den sonra) ÖZEL YETKİLİ BÜROLAR (RUHSAT TARİHİ 01.01.2011’DEN SONRA OLANLAR)
28 5940  Sayılı Kanuna Tabii Olanlardan, Tapu Tescil Belgesi ve Tespit Tutanağı   

YENİ İNŞAAT, TADİLAT VE YIKIM İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Yapı Ruhsatı Nedir?
Yapı Ruhsatı inşaatın yapımına başlama izin belgesidir.4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası ve 3194
Sayılı İmar Kanununun 21.22.23. maddesi, resmi yapılarda ise 26. maddeye göre düzenlenir.
2. Yeni İnşaat İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?
1. Mimari Projeler
2. Kal. ve Sıhhi Tes. Prj.
3. Betonarme Projeleri
4. Elektrik Projeleri (TEDAŞ)
5. Telekom Projeleri (Tel. Baş Müd.)
6. Doğalgaz Projeleri (EGO)
7. Yol Keşif Özeti (Çankaya ve B. Şehir)
8. Kanal Keşif Özeti (ASKİ)
9. M2 Cetveli
10. Toprak Hesabı
11. Tapu Tescil Belgesi (Bir Ay)
12. Çap (1 Yıl)
13. Ruhsat İçin Müracaat Dilekçesi
14. Vekâletnameler (Tüm Maliklerin)
15. İnşaat Sözleşmesi (Noter Onaylı)
16. Müt. Sicili (Ato) – Çankaya Müt. Der. Yazı
17. Müt. Vergi Kaydı (T.C Kimlik No)
18. Mal Sahibi Vergi Kaydı (T.C Kimlik No)
19. Mal Sahibi Vergi Sicil Numarası
20. Yapı Denetim Firması (Adı)
21. Yapıya İlişkin Bilgi Formu
22. Yapı Denetim Firması (Adresi)
23. Yapı Denetim Firması Taahhüdü
24. Yapı Denetim Sözleşmesi
25. Yapı Denetim Hiz. Bed. İlk. Tak. Mak. ve Damga Vergisi
26. Kaymakamlıktan Sığınak Yazısı
27. Çevre Müdürlüğü Yazısı
28. Peyzaj Projesi
29. Oda Sicil Durum Belgesi ve Pro. Müel. TC Kimlik No
30. Vizelerle İlgili Taah.
31. Numarataj
32. Şantiye Şefi Belgesi
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 26.Maddesine Göre (Resmi Yapılar İçin) Düzenlenecek
Ruhsatta İstenilen Belgeler Nelerdir?
1. Tapu Tescil Belgesi (İdarenin Adına Kayıtlı Olması Veya Maliye Hazinesi Tarafından Tahsisinin
Yapılması)
2. Çap, Yol Kotu
3. Mimari Projelerin Onaylanması
4. Teknik Hizmetler (Fenni Mesullük) Kurum Tarafından Üstleniliyorsa Yazıyla Bildirilmesi
5. Müteahhitlik Hizmeti Kurum Tarafından Üstleniyorsa Yazıyla Bildirilmesi
6. Müteahhit Belirlenmişse Noter Onaylı Sözleşme Veya Protokol
7. Ankara Ticaret Odası’ndan Müteahhitlik Sicil Belgesi’nin Alınması
8. Mimari Proje Müellifinin Odadan Alacağı Sicil Durum Belgesi
9. 3194/23 Maddesine Göre “Altyapı İlişiksizlik Belgesi (Yol-Kanal)
10. M² Cetveli, Toprak Hesabı
11. Numarataj (Büyükşehir Belediyesi’nden)
3. Yapı Denetim Yasası Gereği İstenilen Belgeler Nelerdir?
1. Yapı Hizmet Sözleşmesi (Mal Sahipleri İle Yapı Denetim Kuruluşları Arasında Yapılır.)
2. YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu)
4. Tadilat Başvurularında Gerekli Evraklar Nelerdir?
Ruhsat Gerektiren Tadilat İşlerinde;
1. Proje Müellifleri Oda Sicil Durum Belgeleri
2. Tapı Tescil Belgesi
3. M² Büyüme, Küçülme Durumunda M² Cetveli (Proje Müellifi Tarafından Hazırlanacak)
4. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi ve YİBF
5. İmar Durumu (Çap)
6. Müteahhitlik Sicili (ATO)
5. Ruhsat Gerektirmeyen Tadilat İşlerinde
Tamirat İzni (İskeleli)
1. Dilekçe(Ada/Parsel Belirtilecek)
2. Apartman Karar Defteri Örneği (Noter Onaysız)
3. Tapu Tescil Belgesi
4. Fenni Mesul Taahhütnamesi (Noter Onaylı)
5. Oda Belgesi
Tamirat İzni (İskelesiz)
1. Dilekçe (Ada/Parsel Ve Bağımsız Bölüm No’su Belirtilecek)
2. Tapu Tescil Belgesi
6. Yıkım Ruhsatı İçin Aranılan Belgeler
1. Dilekçe (Ada/Parsel Belirtilecek)
2. Bina Boş Olacak
3. İlişik Kesme Yazıları (Elektrik-Su-Doğalgaz-Çap)
4. Tapu Tescil Belgesi (Birden Fazla Malik Var İse Vekâletname)
5. Fenni Mesul Taahhütnamesi (Noter Onaylı)
6. TUS Belgesi (Büyükşehir Belediyesi’nden)
7. Numarataj
8. Mal Sahibi Ve Müteahhit TC Kimlik/Vergi Numaraları
9. Sözleşme

Statik ve Tesisat Bürosunca Yapılan İşlemler, İstenen Proje ve Belgeler:

1. Yeni İnşaat Ruhsatı Alacak Yapılara Ait İstenen Proje ve Belgeler:
2. Zemin Etüt Raporu (3 takım)
3. Statik Proje (3 takım)
4. Sıhhi Tesisat Projesi (3 adet, ASKİ vizesi gerekmektedir).
5. Isı Yalıtım Hesap Raporu (3 adet)
6. Isıtma Tesisatı Projesi (3 takım)
7. Asansör Avan Projesi (3 adet)
8. Cebri Havalandırma Projesi (3 adet)
9. Yangın Söndürme Projesi (3 adet)
10. (Tüm proje ve raporlarda ilgili Yapı Denetim Firmasının onayı gerekmektedir.)
Kaba İnşaatı Tamamlanan Binaların Isı Yalıtım Vizesinin Yapı Ruhsatına İşlenmesi:
1. Toprak vize ve Temel vizelerinin yapılmış olması
2. Isı yalıtım uygulamasının ısı yalıtım projelerine uygun olması (Yapı Denetim Firmasının kontrol ve uygunluk tutanağı)
Asansör Tescil Belgesinin Hazırlanması Aşamasında İstenenler:
1. Asansörlerin Asansör Yönetmeliğine uygunluğunun kontrol edilmesi (Yapı Denetim Firmasınca hazırlanan kontrol tutanağı)
2. AT Tip Uygunluk Beyanı
3. CE Belgesi
4. Bakım Sözleşmesi
5. İSO Kalite Standart Belgesi
6. Son Kontrol Formu
7. Asansör Uygulama Projesi (3 takım)
8. Mukavemet Hesapları (1 takım)
9. Garanti Belgesi
Yapı Ruhsatının Yenilenmesine Esas Belgeler:
1. Beton Dayanım Raporu
2. Donatı tespit ve çelik çubuk dayanım raporu
3. Deprem Dayanım Raporu (3 adet)
4. Güçlendirme Projesi (3 takım)
5. Yapı Denetim veya Fenni Mesullerce Düzenlenen Teknik Rapor

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

HAVA DURUMU
CEYHAN
CEYHAN